Podmínky používání internetových stránek DIGIZÍN.cz – s účinností od 1. 4. 2023

Vítejte v našem internetovém magazínu DIGIZÍN, kde se aktivně zaměřujeme na aktuální dění ve světě technologií, startupů, byznysu, podnikání, osobního růstu, zaměstnávání, finančnictví a marketingu (dále jen „Naše internetové stránky“). Součástí našich internetových stránek jsou i doplňující služby.

Přečtěte si pozorně tyto podmínky užívání, které upravují užívání Našich internetových stránek (dále jen „Podmínky užívání“). Užíváním Našich internetových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užívání bez jakýchkoli výhrad. Máte-li jakýkoli dotaz související s užíváním Našich internetových stránek, můžete nás kontaktovat na následující adrese: info@digizin.cz

Naše internetové stránky provozuje David Groh, IČO: 66315441 . Kontaktní osobou je: David Groh, e-mail: info@digizin.cz

Přístup na Naše internetové stránky

Pro přístup na Naše Internetové stránky a pro jejich používání musíte být dospělá osoba dle českého právního řádu. Pokud jste nezletilá osoba, může být po vás vyžadován předchozí souhlas vašich rodičů pro přístup na Naše internetové stánky.

Pro přístup na Naše internetové stránky nebo na některé jejich části může být vyžadováno heslo, zejména pro přístup do uživatelského účtu. V takovém případě je na Vás, abyste podnikli kroky nezbytné k tomu, abyste toto heslo udrželi v tajnosti. Máte právo jej kdykoli změnit. Počet pokusů pro přístup do uživatelského účtu však může být omezen, abychom předcházeli podvodnému jednání.

Pokud se dozvíte o jakémkoliv podvodném jednání, kontaktujte nás neprodleně.

V případě jakéhokoli porušení podmínek stanovených v těchto Podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit Váš přístup na tyto Internetové stránky nebo do vašeho uživatelského účtu.

Poplatky za přístup na internet a jeho používání platíte Vy.

Hodnocení a diskuzní fórum

Naše internetové stránky vám umožňují v některých sekcích zveřejňovat hodnocení a příspěvky v rámci diskuzního fóra, které nám pomáhají zjistit váš názor a získat zpětnou vazbu k našim službám, abychom se mohli zaměřit na to, co si přejete a co vám nejvíc vyhovuje.

Přispíváním na Naše internetové stránky prostřednictvím funkce hodnocení či příspěvků zároveň prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vaše příspěvky jsou v souladu s těmito našimi Podmínkami užívání, zejména s Etickým kodexem a Zásadami duševního vlastnictví (níže).
 • Jste autorem příspěvku, nepřivlastňujete si identitu jiné osoby a nepoužíváte falešnou identitu, ani jinak neuvádíte ostatní v omyl ohledně původu vašeho příspěvku.
 • Váš příspěvek je původním dílem a neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a je v obecném smyslu v souladu s článkem 3 – „Duševní vlastnictví“ těchto Podmínek užívání.
 • Veškerý obsah, který sdílíte, je pravdivý.

Kromě Etického kodexu uvedeného v článku 4 a článku 3 – „Duševní vlastnictví“ těchto Podmínek užívání dále souhlasíte a zaručujete, že nebudete nahrávat žádný obsah:

 • který nesouvisí s účelem diskuze na dané téma v diskuzním fóru uvedeném na Našich internetových stránkách, na základě kterého čerpáte odměnu nebo peněžní zisk od jakékoli třetí osoby nebo který je možné pokládat za reklamu nebo výzvu ke koupi (což zahrnuje veškerý obsah, který odvádí obchodní příležitosti od společnosti CzechCrunch s.r.o.,
 • který obsahuje informace odkazující na jiné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktní informace a telefonní čísla,
 • který obsahuje počítačové viry nebo instrukce k jejich vytváření, nebo jiné potenciální rozvratné nebo škodlivé počítačové programy či soubory.

Provozovatel Našich internetových stránek si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit přístup jakémukoli uživateli, který porušuje pravidla těchto Podmínek užívání, a nezveřejnit, upravit nebo vymazat jakýkoli komentář, o kterém se provozovatel Našich internetových stránek bude dle svého výhradního uvážení domnívat, že tyto Podmínky užívání porušuje. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit:

 • zdvojený obsah,
 • prázdné příspěvky,
 • příspěvky v jiném jazyce než českém
 • nesrozumitelný obsah (např. obsah sestávající z náhodných znaků či nesmyslných seskupení slov).

Provozovatel Našich internetových stránek nemůže zaručit, že dostanete možnost upravovat nebo mazat jakýkoli obsah, který jste zveřejnili. Po svém zveřejnění budou písemné komentáře zkontrolovány za účelem zajištění souladu s těmito Podmínkami užívání.

Duševní vlastnictví a práva duševního vlastnictví

Do vývoje Našich internetových stránek pravidelně investujeme. Naše internetové stránky a všechny prvky, které obsahují (např. značky, obrázky, texty, videa apod.) jsou chráněny právy duševního vlastnictví a jedná se zpravidla o autorská díla dle zákona č. 121/200 Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli užívání, rozmnožování či zobrazování těchto Internetových stránek (nebo jejich části) v jakémkoli médiu pro jiné než osobní účely, je zakázáno.

Prostřednictvím Našich internetových stránek vám můžeme poskytnout obsah, který si můžete stáhnout (dále jen „Obsah ke stažení“) výhradně pro vaše osobní a soukromé potřeby. Jakékoli jiné rozmnožování, zobrazování, upravování či šíření obsahu Našich internetových stránek je zakázáno. Stahováním či užíváním Obsahu ke stažení souhlasíte s jeho užíváním v souladu s těmito Podmínkami užívání.

Nejste oprávněni Naše internetové stránky užívat jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit čest, pověst či práva jakýchkoli třetích osob v souladu s podmínkami uvedenými níže.

Užití autorských děl publikovaných na Našich internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích, včetně užití pro zpravodajské účely, je zakázáno s výjimkou případů, kdy k takovému užití dáme výslovný písemný souhlas.

V případě, že uživatel umístí na Naše internetové stránky obsah v souladu s těmito Podmínkami užívání nebo pokud nám poskytne prostřednictvím Našich internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím uživatel provozovateli Našich internetových stránek licenci k užití takového obsahu, resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na Našich internetových stránkách a uděluje provozovateli Našich internetových stránek právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely publikace na Našich internetových stránkách.

Uživatel je povinen poskytnout provozovateli Našich internetových stránek, respektive umístit na Našich internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ke kterému je oprávněn poskytnout provozovateli Našich internetových stránek práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel za případnou způsobenou škodu.

Práva třetích osob

Tímto vás informujeme, že máte povinnost zajistit veškeré potřebné autorskoprávní licence k užití od jakýchkoli příslušných držitelů práv v souvislosti s jakýmkoli obsahem, který chcete prostřednictvím Našich internetových stránek zveřejnit, včetně veškerých práv duševního vlastnictví nebo práv k literárnímu, uměleckému či průmyslovému vlastnictví, i práva na ochranu osobnosti (včetně práva na podobu), abyste takový obsah mohli bez problémů používat.

Uživatelský obsah

Prostřednictvím Našich internetových stránek vám můžeme poskytnout prostor určený pro uživatelský obsah, jako jsou texty, fotografie, videa, názory atd. (dále jen „Uživatelský obsah“).

Zveřejňováním Uživatelského obsahu na Našich internetových stránkách, nám tímto udělujete bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní a celosvětově platnou licenci na dobu trvání zákonné ochranné lhůty pro práva duševního vlastnictví stanovené v českém právu a v mezinárodních smlouvách (včetně jakýchkoli budoucích doplňujících či pozměňujících právních předpisů) k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření z něj odvozených děl, jeho začleňování do jiných děl a k šíření takového Uživatelského obsahu (jako celku nebo jeho části).

Uvedené způsoby užití jsou povoleny pro veškeré interní i externí firemní nebo finanční komunikační účely, reklamní účely, pro jakékoli účely v oblasti, publicistické činnosti, public relations a pro účely vedení záznamů archívů zejména následujícími způsoby:

 • zveřejňování na internetu v jakémkoli formátu v neomezeném množství,
 • tištěná média v libovolném počtu publikací,
 • zveřejňování v libovolném počtu publikací, zejména zveřejňování pro účely interní komunikace, včetně prodejců a distribučních sítí (velkoobchody, maloobchody, zprostředkovatelé atd.), událostí, letáků na akce, veletrhů, stánků atd., dále také B2B komunikace a odborného tisku v libovolném počtu publikací nebo v neomezeném množství,
 • elektronické, IT, digitální a multimediální zveřejňování a zveřejňování na internetu prostřednictvím jakýchkoli internetových stránek (na libovolných internetových stránkách včetně sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Linkedin apod.) v libovolném počtu příspěvků a vysílání,
 • prostřednictvím jakéhokoli reklamního média (dále jen „Média“).

Tímto berete na vědomí, že sociální sítě jsou platformy ve vlastnictví třetích osob, a tudíž se šíření a užívání Uživatelského obsahu na uvedených sociálních sítích řídí podmínkami užívání stanovenými těmito třetími osobami. Proto neneseme odpovědnost za jakékoli užití obsahu námi nebo jakýmikoli třetími osobami v souladu s podmínkami užívání stanovenými těmito sociálními sítěmi, včetně zejména v souvislosti s rozsahem a trváním práv, k nimž byla udělena licence a odstraněním Obsahu. Nesete odpovědnost za vyřízení jakýchkoli nároků třetích osob v souvislosti s užíváním Obsahu v souladu s podmínkami užívání stanovenými sociálními sítěmi.

Dále vám tímto dáváme na vědomí, že jakýkoli Uživatelský obsah se může objevit ve výsledcích internetových vyhledávačů, a proto může být přístupný i osobám mimo Naše internetové stránky.

Toto právo nám umožňuje upravit váš původní Uživatelský obsah nebo k Uživatelskému obsahu doplnit jakékoli vysvětlení, které bychom považovali za prospěšné, pokud takový Uživatelský obsah nezmění vaši podobu či slova.

Dále může užívání Uživatelského obsahu vést ke shromažďování anonymizovaných informací (viz Zásady ochrany soukromí) a/nebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, informace umožňující vaše ztotožnění jako jsou křesní jméno, příjmení, e-mail nebo přezdívka.

Jakýkoli takový Uživatelský obsah, který zveřejňujete prostřednictvím Našich internetových stránek, je vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost. Dovolte, abychom vám také připomněli, že Uživatelský obsah nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a obecně přijímanými morálními zásadami a zásadami uvedenými v těchto Podmínkách užívání. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoli odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání, včetně Etického kodexu.

Dále pokud máte přístup k Uživatelskému obsahu vytvořeného jiným uživatelem, musíte dodržovat práva daného uživatele a zejména nesmíte rozmnožovat nebo šířit uvedený Uživatelský obsah zveřejněný na jiném médiu bez předchozího souhlasu příslušeného uživatele.

Etický kodex

Ctíme hodnoty, jako jsou vzájemná tolerance a respekt. Z tohoto důvodu při užívání Našich internetových stránek souhlasíte, že nebudete:

 • zveřejňovat jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, pomlouvačné, urážlivé, obscénní či nezákonné komentáře,
 • šířit jakýkoli obsah, který by mohl být škodlivý, hanlivý, neoprávněný nebo pomlouvačný, nebo který by porušoval práva na ochranu soukromí nebo osobnosti, podněcoval k násilí nebo k rasové či etnické nesnášenlivosti, nebo který by mohl být považován za značně nemravný nebo jako podněcující k určitým trestným či jiným protiprávním činům.
 • Internetové stránky používat k politickým, propagandistickým či náboženským účelům,
 • tyto Internetové stránky používat k jinému než zamýšlenému účelu, včetně využívání stránek jako seznamky,
 • šířit jakékoli informace, které by mohly přímo nebo nepřímo umožnit identifikaci jména osoby či osoby samotné bez jejího předchozího výslovného souhlasu, jako jsou například příjmení, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo,
 • šířit jakékoli informace či obsah, který by mohl rozrušit nejmladší návštěvníky,
 • zastrašovat či obtěžovat ostatní,
 • dopouštět se jakýchkoli protiprávních činností, včetně činností, které by mohly porušit práva jakékoli osoby k jakémukoli softwaru, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.,
 • šířit obsah (včetně fotografií a videí) zobrazující nezletilé osoby.

Pokud se dozvíte o jakémkoli Uživatelském obsahu, který by toleroval zločiny proti lidskosti, podněcoval k rasové nenávisti či násilí nebo souvisel s dětskou pornografií, neprodleně Nás o této skutečnosti informujte na této e-mailové adrese info@digizin.cz a ve svém e-mailu uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, vaši totožnost, adresu URL, popis napadaného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah je v rozporu s výše uvedenými zásadami, Vašimi právy či právy třetích osob (např. jakékoli porušení, urážka či zásah do soukromí), můžete nás o této skutečnosti informovat na této e-mailové adrese info@digizin.cz a ve vašem e-mailu uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis hlášeného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Jakékoli neúplné oznámení nemusí být zohledněno. Upozorňujeme, že pokud kdokoli nahlásí jakýkoli obsah či činnost jako protiprávní, aby dosáhl odstranění nebo zastavil šíření uvedením nepravdivých či nepřesných informací, provozovatel Našich internetových stránek nemusí k takovému oznámení přihlížet.

Informace uvedené na Našich internetových stránkách

Obecná ustanovení – Tímto uvádíme, že na Našich internetových stránkách se mohou objevit nepřesnosti či chybějící informace, zejména z důvodu zapojení třetích osob. Tímto se zavazujeme, že na Našich internetových stránkách jakékoli nepřesnosti odstraníme nebo chybějící informace doplníme co nejdříve.

Rady a doporučení – Rady a doporučení poskytované na Našich internetových stránkách jsou pouze doporučeními, která je třeba ověřit u relevantních odborníků na danou oblast. Informace v nich obsažené slouží výhradně pro obecnou orientaci a v žádném případě nenahrazují jiné konzultace s odborníky, kteří se specializují na danou problematiku.

Proto nemůžeme zaručit vaši naprostou spokojenost s radami, které vyplývají z používání takových postupů a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich používání na vaší straně.

Potřebujete-li jakékoli další informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, doporučujeme vám vždy se obrátit na odborníky v konkrétní oblasti.

Hypertextové odkazy – Pomocí hypertextových odkazů uvedených na Našich internetových stránkách se můžete dostat na internetové stránky provozované třetími osobami, jejichž obsah nemůžeme kontrolovat. Vzhledem k tomuto důvodu tyto hypertextové odkazy na Našich internetových stránkách slouží výhradně ke zpříjemnění vašeho prohlížení internetu. Zobrazování internetových stránek jakýchkoli třetích osob je vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost.

Osobní údaje

Máme právo shromažďovat s vámi související osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zaznamenány v digitální složce v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

V souladu s platnými právními a správními předpisy máte právo na přístup k jakýmkoli údajům, které by se vás mohly týkat, a na jejich opravu či smazání. Toto právo můžete kdykoli uplatnit, pokud nám pošlete oznámení, ke kterému přiložíte kopii vašeho dokladu totožnosti, na následující adresu: info@digizin.cz.

Potřebujete-li jakékoli další informace o zpracovávání vašich osobních údajů, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí.

Soubory Cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem přístroji, když prohlížíte Naše internetové stránky a které mohou být přečteny kdykoli si zobrazíte Naše internetové stránky (dále jen „Soubory cookie“).

Změny Našich internetových stránek a Podmínek užívání

Obsah a informace uváděné na Našich internetových stránkách i v těchto Podmínkách používání mohou být změněny, zejména z důvodu dodržování jakýchkoli nových platných právních či správních předpisů nebo za účelem zlepšování Našich internetových stránek.

Jakékoli změny vám v souladu s těmito Podmínkami užívání ohlásíme prostřednictvím Našich internetových stránek, než nabydou účinnosti. Pokud taková změna nevyžaduje váš výslovný souhlas, bude další užívání Našich internetových stránek považováno za vaše přijetí těchto nových Podmínek používání.

Autor Našich internetových stránek

Naše internetové stránky vytvořil David Groh, IČ: 66315441, e-mailová adresa: info@digizin.cz.

Vyloučení odpovědnosti

Vynakládáme veškeré naše úsilí k tomu, abychom zajistili nepřetržitý přístup na Naše internetové stránky. Bohužel ale nemůžeme zaručit nepřetržitou dostupnost a přístupnost Našich internetových stránek. Ve skutečnosti může být zapotřebí dočasně pozastavit přístup k Našim internetovým stránkám nebo k jejich části, zejména z důvodu technické údržby.

Tímto se dále stanovuje, že internet, informační technologie a telekomunikační sítě nejsou bezchybné a může docházet k přerušením provozu či poruchám. V tomto ohledu nemůžeme zaručit jejich správné fungování, a proto neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu v souvislosti s používáním internetu, informačních technologií a telekomunikačních sítí, včetně následujících:

 • špatný signál při posílání či přijímání jakýchkoli údajů či informací prostřednictvím Internetu,
 • jakákoli vnější vniknutí nebo počítačové viry,
 • jakékoli poruchy přijímacího zařízení nebo komunikačních sítí
 • a jakékoli poruchy internetu, které mohou bránit řádnému provozování Našich internetových stránek

Naše odpovědnost je omezena na přímé škody s vyloučením jakýchkoli dalších škod a ztrát. Přesněji řečeno, neneseme odpovědnost za nepřímé škody v souvislosti s jakoukoli ztrátou zisku, tržeb či goodwillu.

Rozhodné právo a spory

Tyto Podmínky užívání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Máte-li jakýkoli dotaz, kontaktujte prosím nás na této adrese: info@digizin.cz

Dojde-li k nějakému sporu mezi provozovatelem Našich internetových stránek a vámi, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde může být vzniklý spor řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

Publikoval provozovatel Našich internetových stránek, dne: 1. 4. 2023